Les notícies de Mayurqa

IX Seminari d'Estudis Medievals. El món del llibre a l'època medieval

Antònia Juan-Vicens i Magdalena Cerdà Garriga

Els dies 1 i 8 d’abril de 2022 se celebrà el IX Seminari d’Estudis Medievals El món del llibre a l’època medieval, activitat organitzada pel grup de recerca Estudis Medievals (GRESMED) i coordinada per Antònia Juan-Vicens i Magdalena Cerdà. Aquesta edició ha permès recuperar el format presencial després del parèntesi que va suposar la pandèmia. El IX Seminari va pretendre oferir una visió global i el més integral possible del món del llibre i de la cultura llibresca durant l'edat mitjana. Seguint la tònica habitual amb continuïtat amb els seminaris precedents, al llarg de les dues sessions, reconeguts investigadors d’universitats nacionals, internacionals, i també de la UIB, ens aproparen al tema a partir d’una perspectiva interdisciplinària. En conjunt, s’han abordat, entre d’altres qüestions, els usos i funcions del llibre a l’edat mitjana, el tipus de gèneres i temàtiques predominants, la dialèctica entre text i imatge a determinats manuscrits, els entorns productius en què es varen escriure i ornamentar, els mètodes tradicionals i més innovadors amb què s’aborda l’estudi dels còdexs. Aquestes diverses perspectives possibilitaren aportar una visió holística del tema.

El vessant historicoartístic fou cobert per les contribucions de la Dra. Federica Toniolo (Università degli Studi di Padova) que va fer una presentació del llibre coral en l’època tardomedieval. Explicà quina era la seva estructura, l’estret vincle establert entre els textos i les imatges que els acompanyaven i la problemàtica derivada de la dissociació d’aquests dos components arran del col·leccionisme de miniatures. D’altra banda, la Sra. Marta Fernández (UIB) exposà una anàlisi comparativa de les Leges Palatinae de Jaume III de Mallorca i les Ordinacions de Cort de Pere IV d’Aragó fent incidència en la imatge de poder del rei i l’organització i funcionament de la cort a partir de text i imatge. La professora Isabel Escandell (UIB) abordà les diferents aproximacions, tradicionals i actuals, amb què s’emprèn l’estudi historicoartístic dels manuscrits il·luminats, estructurant el seu discurs a partir del comentari de diversos exemples.  

En relació als estudis literaris, el Dr. Gabriel Ensenyat (UIB) se va servir de la figura paradigmàtica de Ramon Llull per dibuixar un panorama sobre els oficis de copistes i traductors a l’edat mitjana i de les problemàtiques derivades de la seva professió. La Dra. Lenke Kovács (UIB) va elaborar el seu discurs a partir del comentari de Les Trobes en Lahors de la Verge Maria (1474) posant el focus en els aspectes que aporta sobre la figura de la Mare de Déu i la seva relació amb el teatre català antic. La ponència del Dr. Giovanni Spani (University of the Holy Cross, USA) es va trobar a mig camí entre la literatura i la història atès que va partir d’un relat de Boccaccio per investigar sobre la historicitat i veracitat (o no) del seu protagonista, el bandoler Ghino di Tacco.

Quant als estudis històrics, la Dra. Maria Barceló Crespí (UIB) va analitzar la manufactura i els usos del llibre a la Mallorca medieval a partir dels seus aspectes materials, així com dels agents productors, plantejant algunes problemàtiques derivades de la terminologia de les fonts. Finalment, la participació del Dr. Josep Amengual (MMSS, Monestir de la Real) se va centrar en la presentació i comentari dels fons de manuscrits medievals de la Biblioteca del Monestir de la Real. Aquesta, es va complementar amb la visita in situ a dit espai, on s’hi exposaren ex professo els còdexs dels quals ens havia parlat.

Per concloure, volem expressar el nostre agraïment a la Universitat de les Illes Balears, molt especialment al Servei d’Activitats Culturals, el Servei d’Audiovisuals i el personal de Son Lledó pel seu suport administratiu, tècnic i logístic. Per descomptat, agraïm a tots els ponents i assistents, últims responsables de l’èxit d’aquesta iniciativa.

Data de publicació: 05/02/2024